1 Godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn ved Dunderland stasjon
2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning - Lovdata
3 M-811 - Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep i forurenset grunn
4 TA-2553 - Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn